Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

CENNIK

WIADOMOŚCI GUBIŃSKIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2012
Dyrektora GDK z dnia 3 września 2012 r.


CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH, OGŁOSZEŃ, REKLAM, NEKROLOGÓW
W DWUTYGODNIKU "WIADOMOŚCI GUBIŃSKIE"

Obowiązuje od 3 września 2012 r.

Ceny netto (VAT 23 %)


OGŁOSZENIA W RAMCE ORAZ OGŁOSZENIA DROBNE

1. Ogłoszenie zawierające maksymalnie 16 słów (1 słowo = trzy znaki). Cena ogłoszenia drobnego wynosi 2 zł.
2. Ogłoszenie drobne w ramce (w tym nekrologi, zaproszenia, oświadczenia, życzenia, podziękowania)
-   od osoby fizycznej 12 zł
-   od firm i instytucji 20 zł
(w tym stowarzyszenia, ruchy społeczne, szkoły i przedszkola, organizacje, kościoły wyznaniowe,  informacje instytucji samorządowych.)
Ramka nie może zawierać grafiki i musi być w jednym kolorze. Maksymalnie 20 słów
(1 słowo = trzy znaki) O miejscu umieszczenia ramki decyduje Redaktor Naczelny.
3. Ogłoszenia (zaproszenia, oświadczenia, życzenia, podziękowania, obwieszczenia) Urzędu Miejskiego w Gubinie: 20 zł / miesiąc (opłata ryczałtowa)
-   nie dotyczy ogłoszeń i reklam związanych z projektami unijnymi, będą one rozliczane na zasadach ogólnych,


REKLAMY

1. Ceny reklam i ogłoszeń
a) strony kolor:
   -   strona pierwsza 60 zł za moduł (48x46 mm)
   -   pozostałe strony 21,25 zł za moduł
b) każda czwarta emisja reklamy (ogłoszenia) w cenie VAT.
c) Rabat może (nie musi) być udzielony każdorazowo przy większej ilości reklam, procentowo 20% przy 2 reklamach, 25% przy 3 i więcej.
d) Rabat przyznaje tylko i wyłącznie Redaktor Naczelny, zatwierdzając i pisemnie potwierdzając go na zamówieniu klienta.
e) Do każdej reklamy musi być opracowane zamówienie (zlecenie) od klienta, w którym zostaną określone parametry reklamy (powierzchnia, strona, umiejscowienia reklamy, projekt graficzny), cena oraz data emisji. Zlecenie musi zostać zatwierdzone przez Redaktora Naczelnego.
f) Sposób płatności ustala Redaktor Naczelny umieszczając formę płatności w zamówieniu (zleceniu).

Dyrektor
Gubińskiego Domu Kultury
/-/ Janusz GajdaWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego